Voorwaarden

Ingangsdatum van deze voorwaarden
1 juli 2018

 

Deze Voorwaarden bezoekers events zijn van toepassing bij bezoek aan een Evenement, (mede) georganiseerd door Arko Uitgeverij B.V., hierna te noemen Arko.

Artikel 1 – Definities

1. De in deze Voorwaarden bezoek events gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd voor zover de tekst zulks vereist.

 • Voorwaarden bezoek events: deze Voorwaarden bezoek events gelden voor deelname aan het Evenement.
 • Bezoeker: iedere natuurlijke persoon die zich door middel van een Registratieformulier als Bezoeker voor het Evenement heeft aangemeld en met wie de Organisatoren een Deelnemingsovereenkomst hebben gesloten.
 • Deelnemingsovereenkomst: overeenkomst tussen de Bezoeker en de Organisatoren op grond waarvan de Bezoeker gerechtigd is als zodanig deel te nemen aan het Evenement.
 • Arko: Arko Uitgeverij B.V., kantoorhoudende te Vianen , De Limiet 15d, 4131 NR, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30103042 en Arko Redakto B.V. gevestigd op het zelfde adres onder nummer 30181266 en tevens werkend onder de handelsnamen NRIT Media en Kenmerk Educatief.
 • Evenement: het (mede) door Arko georganiseerde evenement, waarvan naam, datum en locatie vermeld staan op de deelnemingsovereenkomst.
 • Inschrijver: Iedere natuurlijke persoon die zich door middel van Registratieformulier als deelnemer aan het Evenement heeft aangemeld, ongeacht of deze aanmelding is geaccepteerd door de Organisatoren.
 • Inschrijvingsgeld: het bedrag dat de inschrijver aan de Organisatoren verschuldigd is voor zijn registratie voor het Evenement.
 • Locatie: de door de Organisatoren aangewezen locatie van het evenement.
 • Organisatoren: Arko, al dan niet in samenwerking met één of meer natuurlijke of rechtspersonen.
 • Registratieformulier: formulier waarmee een potentiële inschrijver zich aanmeldt als Bezoeker aan het Evenement.
 • Toegangsbewijs: het door de Organisatoren aan de Bezoeker verstrekte, persoonsgebonden toegangsbewijs dat de Bezoeker toegang verschaft tot het Evenement.

Artikel 2 – Registratie

 • Een persoon die wil deelnemen aan het Evenement, dient zich voor het Evenement in te schrijven. Het inschrijven voor deelname aan het Evenement dient te geschieden door middel van het Registratieformulier. Het Registratieformulier kan schriftelijk of online ingevuld worden. Door het invullen van het Registratieformulier accepteert de inschrijver de Voorwaarden.
 • Met invulling van het Registratieformulier verplicht de Bezoeker zich tot betaling van het Inschrijvingsgeld. Het Toegangsbewijs van de Bezoeker wordt pas na ontvangst van het Inschrijvingsgeld door de Organisatoren geactiveerd. Het Inschrijvingsgeld dient voor het Evenement voldaan te zijn.
 • Voorwaardelijke registraties zijn niet mogelijk, tenzij de Organisatoren hiervoor uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming geven.
 • De Inschrijver garandeert de Organisatoren de juistheid van de op het Registratieformulier verstrekte gegevens en de bevoegdheid van de (vertegenwoordiger van) Bezoeker tot aangaan van de Deelnemingsovereenkomst.
  Eventuele onjuiste gegevens of onbevoegd aangaan van de Deelnemingsovereenkomst zijn voor rekening en risico van de Inschrijver.
 • De Organisatoren nemen de door hen verkregen gegevens van Inschrijvers op in een daartoe aangehouden administratie. Door registratie geeft de Inschrijver toestemming voor het gebruik en het opslaan van de door hem verstrekte gegevens.
 • Registraties welke wegens ruimtegebrek niet direct kunnen worden geaccepteerd, kunnen op een wachtlijst worden geplaatst. Over deze registraties wordt vóór de opening van het Evenement beslist. Op dezelfde wijze wordt beslist ten aanzien van de toewijzing van door annulering naderhand vrijgekomen plaatsen.
 • Bij afwijzing van de registratie door de Organisatoren zullen eventuele (voorschot)betalingen, inclusief het Inschrijvingsgeld, worden gerestitueerd.
 • De Deelnemingsovereenkomst komt uitsluitend tot stand door acceptatie van de registratie door de Organisatoren, waarna de Inschrijver Bezoeker wordt. De acceptatie, zijnde de Deelnemingsovereenkomst, wordt per e-mail aan de Bezoeker verstuurd naar het door hem op het Registratieformulier op gegeven adres.
 • Indien de Inschrijver en/of Bezoeker klachten heeft over de dienstverlening door de Organisatoren, dient hij dit onverwijld en per e-mail mee te delen aan de Organisatoren, zodat zij zo nodig en zo mogelijk de klacht kunnen verhelpen.

Artikel 3 – Annulering

 • Een ingediend Registratieformulier c.q. een Deelnemingsovereenkomst kan niet eenzijdig door de Inschrijver c.q. de Bezoeker worden ingetrokken of gewijzigd, ongeacht of deze reeds is geaccepteerd door de Organisatoren. Indien de Inschrijver c.q. de Bezoeker een registratie c.q. een Deelnemingsovereenkomst wenst te annuleren of te wijzigen, zal een daartoe strekkend verzoek per e-mail aan de Organisatoren dienen te worden gedaan. De Organisatoren kunnen een verzoek tot annulering of wijziging van de Deelnemingsovereenkomst inwilligen onder de voorwaarde dat door de Inschrijver in ieder geval de navolgende annuleringsvergoeding wordt voldaan:
  • bij annulering tot 4 weken voor het Evenement: 25% van de Deelnamekosten;
  • bij annulering van 4 tot 2 weken voor het Evenement: 50% van de Deelnamekosten;
  • bij annulering binnen 2 weken voor het Evenement: 100% van de Deelnamekosten. NB: Fee of administratiekosten voor het registratiesysteem worden niet gerestitueerd.
 • Indien de Bezoeker niet kan deelnemen aan het Evenement is het hem toegestaan zich kosteloos te laten vervangen door een collega, mits de Bezoeker hierover contact opneemt met de Organisatoren en goedkeuring voor de vervanging verkrijgt van de Organisatoren.

Artikel 4 – Toegang en verblijf Evenement

 • De Bezoeker is gehouden het Toegangsbewijs gedurende het gehele Evenement bij zich te dragen en op eerste verzoek aan de Organisatoren, of door haar ingeschakelde derden, te tonen.
 • De Organisatoren dan wel door hen ingeschakelde derden kunnen de Bezoeker verzoeken het Toegangsbewijs gedurende het Evenement te scannen om informatie (bedrijfsnaam, persoonsnaam, e-mail en functie) te verzamelen ten behoeve van sponsoren. Indien de Bezoeker hier bezwaar tegen heeft, heeft de Bezoeker het recht het scannen van het Toegangsbewijs te weigeren. Door medewerking te verlenen aan het scannen verleent de Bezoeker toestemming voor eenmalige benadering in de periode van drie maanden na het evenement door de sponsor van de betreffende sessie.
 • Gedurende zijn verblijf in de Locatie dient de Bezoeker zich te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts is de Bezoeker gehouden zich te gedragen conform de door de Organisatoren gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende Evenement. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van de Organisatoren (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het ordepersoneel) gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.
 • De Organisatoren zijn gerechtigd, zonder opgave van redenen, een Bezoeker de toegang tot de Locatie te weigeren of van de Locatie te (doen) verwijderen indien een Bezoeker zich niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel dan wel indien de Organisatoren dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement. De Bezoeker heeft in dat geval geen recht op vergoeding van het Inschrijvingsgeld.

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

 • De Organisatoren zijn rechthebbenden op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan het Evenement. De Organisatoren kunnen het Bezoekers en andere derden schriftelijk toestaan om op door hen voorgeschreven wijze gebruik te maken van deze intellectuele eigendomsrechten.
 • De Bezoeker is niet gerechtigd (delen van) het door de Organisatoren geproduceerde promotiemateriaal te verveelvoudigen dan wel op enige andere wijze inbreuk te maken op aan de Organisatoren toebehorende rechten van intellectueel eigendom, waaronder maar niet beperkt tot merkenrechten, auteursrechten en handelsnaamrechten.
 • De Organisatoren zijn gerechtigd foto- en/of filmopnamen te maken van het Evenement en de aldaar aanwezige personen voor marketingdoeleinden van de Organisatoren. Belanghebbenden dienen de openbaarmaking van de opnamen te gedogen. De Organisatoren noch de eventuele derde aan wie de Organisatoren toestemming hebben gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan de Bezoeker enige vergoeding verschuldigd.

Artikel 6 – Risico en aansprakelijkheid

 • Het betreden van de Locatie en het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Bezoeker op eigen risico. De Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de Bezoeker, tenzij sprake is van opzet dan wel grove schuld van de Organisatoren.
 • De aansprakelijkheid van de Organisatoren wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:
  • schade ten gevolge van wijzigingen in alle door de Organisatoren, dan wel door derden, gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven ten aanzien van het Evenement;
  • schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de Organisatoren ingeschakelde derden zoals leveranciers, en de door deze derden ingeschakelde personen;
  • schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Bezoeker van door de Organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen;
  • schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Bezoeker toebehorende en naar de Locatie meegebrachte goederen;
  • (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangst- en slottijden van het Evenement;
  • schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Bezoekers van het Evenement;
  • schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de Organisatoren houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de Organisatoren staat;
  • gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde van Bezoeker.
 • De Bezoeker is aansprakelijk voor en dient zich adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf wordt  veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door zijn goederen wordt veroorzaakt.
 • De Bezoeker vrijwaart de Organisatoren voor alle aanspraken, die anderen in verband met zijn handelen of nalaten tegen de Organisatoren zouden kunnen doen gelden.
 • De Organisatoren onthouden zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen waarbij zij geen partij zijn, waaronder begrepen doch niet beperkt tot geschillen tussen Bezoekers onderling of geschillen tussen Bezoekers en bezoekers.
 • Elke aansprakelijkheid van de Organisatoren is beperkt tot het bedrag dat onder de betreffende aansprakelijkheidsverzekering van de Organisatoren wordt uitgekeerd, met dien verstande dat in het geval van ontbreken van dekking de aansprakelijkheid van de Organisatoren is beperkt tot de hoogte van het door de Bezoeker op grond van diens registratie verschuldigde Inschrijvingsgeld.

Artikel 7 – Overmacht

1. De Organisatoren zijn nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisatoren. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de Organisatoren onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Organisatoren en de Bezoeker reeds als mogelijkheid te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen bij de Organisatoren en/of op de Locatie, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een Evenement vanwege het feit dat de voor het Evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden.

Artikel 8 – Toepasselijkheid Voorwaarden bezoek events

 • Indien en voor zover enige bepaling van de Voorwaarden bezoek events nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden bezoek events onverminderd van kracht blijven. In dat geval zullen de Organisatoren een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 • Van de Voorwaarden bezoek events kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijk stuk dat door de Organisatoren is ondertekend.
 • De Organisatoren behouden zich het recht voor de Voorwaarden bezoek events tussentijds te wijzigen. De in werking getreden Voorwaarden bezoek events vervangen alle voorgaande Voorwaarden bezoek events, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door de Organisatoren.

Artikel 9 – Geschillen

 • In alle gevallen waarin de Voorwaarden bezoek events niet voorzien of onduidelijk worden geacht, beslissen de Organisatoren.
 • Op de Voorwaarden bezoek events en alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisatoren enerzijds en de Bezoeker en/of Inschrijver anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Voorwaarden bezoek events of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.